MỤC TIÊU NĂM 2019

 • Tích cực mời gọi các anh chị em trong độ tuổi từ 40-49 tham gia nhóm thờ phượng CHúa và sinh hoạt với Ban Tráng Niên.
 • Mời gọi khích lê các anh chị em tham gia lớp Trường Chúa Nhật, các hình thức học, thi, đố Kinh Thánh do ban và Hội Thánh tổ chức.
 • Tổ chức chuyên đề học Kinh Thánh vào tuần thứ ba hằng tháng, bồi linh chuyên sâu để trang bị Lời Chúa giúp tăng trưởng tâm linh.
 • Đẩy mạnh công tác thăm viếng chăm sóc, cầu thay, kết nối hòa hợp cùng nhau. Tổ chức chương trình dã ngoại sinh hoạt thông công 25-28/07/2019
 • Đẩy mạnh công tác chứng đạo cá nhân và tích cực mời gọi thân hữu tham dự các buổi truyền giảng Tin Lành. Tổ chức chương trình truyền giảng Tin Lành trong dịp kỷ niệm Mừng Chúa Giáng Sinh 2019.
 • Cậy ơn Chúa tiếp tục hoàn thiện về mặc tổ chức và cơ sở vật chất, hình thành, ổn định và phát triển đến cuối năm 2019, làm nền tảng cho sự phát triển các năm tiếp theo.

HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

 • Chúa Nhật 07g30: Học Trường Chúa Nhật
 • Thứ Ba 19g30: Thăm viếng
 • Thứ Ba đầu tháng: 19g30: Cầu nguyện
 • Thứ Tư 19g30: Nhóm thờ phượng Chúa và sinh hoạt

SỰ KIỆN CỦA BAN:

 • Ngày 7.2.2019 (Mùng 3 Tết): Thăm viếng chúc tết các gia đình ban viên.
 • Ngày 25-28/07.2019: Dã ngoại sinh hoạt thông công tại biển Ninh Chữ - Phan Rang.
 • Ngày 31.08, ngày 02.09.2019: Bồi linh chuyên sâu, diễn giả: Quả phụ Mục sư Phạm Xuân Thiều.
 • Chúa Nhật 10.11.2019: Kỷ niệm ngày Trung - Tráng NIên Tin Lành.
 • Ngày 13.11.2019: Hội Đồng Trù Bị
 • Ngày 27.11.2019: Hội Đồng Thường Niên
 • Ngày 04.12.2019: Thi Kinh Thánh Giáng Sinh
 • Ngày 01.01.2020: Tổng kết ban.
 • Lạc quyên dã ngoại: 24.04, 22.05 và 24.07.2019
 • Lịch tôn vinh Chúa năm 2019: 
  • Lễ 2 Chúa Nhật 05.05.2019
  • Lễ 1 Chúa Nhật 14.07.2019
  • Lễ 2 Chúa Nhật 01.09.2019
  • Lễ 2 Chúa Nhật 10.11.2019