Người Được Vào Nơi Thánh

Người Được Vào Nơi Thánh

"Ai sẽ được lên núi Đức Giê-hô-va? Ai sẽ được đứng nổi trong nơi thánh của Ngài? Ấy là người có tay trong sạch và lòng thanh khiết, chẳng hướng linh hồn mình về sự hư không, cũng chẳng thề nguyện giả dối" 

(Thi-thiên 24:3-4)

Thi-thiên 24 do vua Đa-vít viết, có 10 câu. Người ta cho rằng Thi-thiên 24 đã được vua Đa-vít viết vào lúc ông mang Hòm Giao Ước vào nơi mà được chuẩn bị cho nó: thành Giê-ru-sa-lem (II Sa-mu-ên 6:12-17); nhằm mục đích dẫn dắt dân sự bỏ qua những nghi lễ bên ngoài, thay vào đó một cuộc đời thánh thiện và vững tin vào Đấng Christ, mà Hòm Giao Ước là nơi hiện diện của Ngài. Chủ đề chính nói về "Vua Vinh hiển vào thành Si-ôn", như là vào vương quốc của Đấng Christ. Chúa là Đấng tạo nên vũ trụ và Chủ tể mọi loài trên thế gian. Cho nên, mọi người cần phải kính sợ Chúa, sống ngay thẳng theo Đường lối Chúa, thì mới xứng đáng được vào vương quốc đời đời của Ngài; như vua Đa-vít đã viết, "Ai sẽ được lên núi Đức Giê-hô-va? Ai sẽ được đứng nổi trong nơi thánh của Ngài? Ấy là người có tay trong sạch và lòng thanh khiết, chẳng hướng linh hồn mình về sự hư không, cũng chẳng thề nguyện giả dối" (Thi-thiên 24:3-4). Ở đây bày tỏ bốn điều mà những ai muốn vào thành Thánh của Chúa cần phải có:

Thứ nhất là "người có tay trong sạch". Đó là người có tay không tì vít, dơ bẩn bởi những việc làm bất chính, tội lỗi, mà trần gian thường làm. Điều này nói đến những hành động hay việc làm. Người có tay trong sạch là người làm theo Lời Chúa, trong đó có việc lành. Đôi tay của chúng ta là làm việc Chúa, thờ phượng Chúa, giơ lên trong lời cầu nguyện; do đó, chúng phải là đôi bàn tay trong sạch, không có bất kỳ điều ô uế gì mà ảnh hưởng đến sự thánh thiện của Chúa trong nơi Thánh Ngài. Lời Chúa phán, "Thế thì, các ngươi phải giữ điều ta phán dặn, để đừng làm theo một trong các thói tục gớm ghiếc nào đã làm trước các ngươi, và các ngươi chớ vì các thói tục đó mà gây cho mình ô uế. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi" (Lê-vi ký 18:30); "Con đường của kẻ gánh tội là quanh quẹo; Còn công việc kẻ trong sạch vốn ngay thẳng" (Châm-ngôn 21:8).

 

Thứ hai là "lòng thanh khiết". Điều này nói đến tấm lòng khi vào Nước Trời, phải thánh khiết. Sứ-đồ Phao-lô khuyên, "Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào" (Rô-ma 12:2). Sức người có hạn, chúng ta nương cậy sức Chúa và cầu xin Chúa cho ban cho chúng ta có lòng trong sạch, "Đức Chúa Trời ôi! xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch, và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng" (Thi-thiên 51:10). Chúa sẽ đối đãi tốt lành cho những ai có lòng trong sạch, "Đức Chúa Trời thật đãi Y-sơ-ra-ên cách tốt lành, tức là những người có lòng trong sạch" (Thi-thiên 73:1); "Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời" (Ma-thi-ơ 5:8).

Thứ ba là "chẳng hướng linh hồn mình về sự hư không". Điều này nói đến linh hồn không hướng về thế gian hư không, nhưng luôn hướng về Chúa, về sự thánh khiết, và vinh hiển của Ngài. "Linh hồn tôi đeo theo Chúa; Tay hữu Chúa nâng đỡ tôi" (Thi-thiên 63:8); "Đức Chúa Trời ôi! linh hồn tôi mơ ước Chúa, Như con nai cái thèm khát khe nước. Linh hồn tôi khát khao Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời hằng sống: Tôi sẽ đến ra mắt Đức Chúa Trời chừng nào?" (Thi-thiên 42:1-2); "Linh hồn tôi trông đợi Chúa hơn người lính canh trông đợi sáng, Thật, hơn người lính canh trông đợi sáng" (Thi-thiên 130:6).

Thứ tư là "chẳng thề nguyện giả dối". Điều này nói đến lời nói chân thật, không thất hứa, và không vội hứa rồi quên! Đây là những tín hữu sống chân thật với Chúa và với những người chung quanh. Họ giữ lời hứa, và làm y như vậy, vì "Môi chân thật được bền đỗ đời đời; song lưỡi giả dối chỉ còn một lúc mà thôi" (Châm-ngôn 12:19). Họ ghét sự giả dối vì được sự thông sáng nhờ Lời Chúa, "Nhờ giềng mối Chúa tôi được sự thông sáng; vì vậy, tôi ghét mọi đường giả dối" (Thi-thiên 119:104). Họ còn là những đầy tớ trung tín vói Chúa, như được nhắc đến trong Ma-thi-ơ 25:23, "… Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa ngươi."

Đức Chúa Trời yêu quý những người "có tay trong sạch và lòng thanh khiết, chẳng hướng linh hồn mình về sự hư không, cũng chẳng thề nguyện giả dối"; và Ngài cho họ được "lên núi" của Ngài và "đứng nổi trong nơi thánh của Ngài" (Thi-thiên 24:3). Chính Đức Chúa Trời là Thánh khiết, Thành tín, và Chân thật; vì vậy mà chúng ta cần phải có những đặc tính này, để xứng đáng với danh xưng là con cái của Ngài. Những phẩm tính này giúp cho mối tương giao giữa Chúa với chúng ta được hoàn chỉnh, một mối quan hệ thành thật, trong sáng. Đồng thời chúng cũng giúp cho những mối quan hệ giữa người với nhau được thành thật, lâu dài, không nghi ngờ, lo sợ. "Phước cho người nào để lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va, chẳng nể vì kẻ kiêu ngạo, hoặc kẻ xây theo sự dối trá" (Thi-thiên 40:4). Ngược lại, nếu không thánh khiết và thành thật, thì chúng ta không thể có mối tốt đẹp với Đức Chúa Trời; Ngài sẽ không nghe lời chúng ta cầu xin và không thể phán dạy chúng ta, vì bức tường ngăn cách của tội lỗi trong lòng! Nguyện xin Chúa giúp chúng con giữ lòng, ý tưởng, hành động của chúng con luôn trong sạch, thánh khiết, chân thật theo đường lối Chúa; xin cho chúng con không nhìn vào thế gian mà quên Chúa, nhưng luôn để lòng hướng về Thiên Quốc, tìm kiếm phước hạnh đời đời trong Ngài; hầu cho đời sống chúng con luôn làm đẹp lòng Chúa và làm ống dẫn phước của Ngài đến những người chung quanh, để họ cũng nhận biết được Ngài trong chúng con! Amen!

 

Ai sẽ được lên núi thánh Ngài,

Là người thánh khiết, chẳng làm sai,

Vâng lời Chúa dạy, không lừa dối,

Trong sạch mọi điều, những tháng ngày!

Chân thật hết lòng, kính sợ Chúa,

Đời đời, vinh hiển, thật quyền oai,

Có gì phước hạnh, bằng trong Chúa,

Được sống thỏa vui, trong Nước Ngài!

 

VietChristian