Những Phước Lành Giáng Sinh Cho Bạn

Những Phước Lành Giáng Sinh Cho Bạn

Có một phước lành đặc biệt trong thông điệp Giáng Sinh mà thường bị thiếu mất bởi nhiều người. Sự sinh ra của Chúa Jê-sus không chỉ đơn giản là một sự thật thú vị của lịch sử mà hoàn toàn không liên quan tới cuộc sống hiện tại của bạn nhưng có lẻ nó có một ý nghĩa trực tiếp trong nó.

 

Khi thiên sứ đã loan truyền sự sinh ra của Chúa Jê-sus tới những người chăn chiên, sự quan trong cá nhân của việc xuống trần gian của Ngài được nhấn mạnh. Ngài nói, "Thiên sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một Tin Lành, sẽ làm một sự vui mừng lớn cho muôn dân; ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu thế, là Christ, là Chúa" (Lu-ca 2:10-11).

 

Bạn có bao giờ nghĩ rằng bởi vì bạn mà Đấng Cứu Rỗi đã được sinh ra không? Bạn có nhận biết rằng khi Thượng Đế đã gửi Con của Ngài xuống thế gian, thì Ngài đã gửi Ngài để trở thành Đấng Cứu Rỗi của bạn không? Hãy lắng nghe lời của thiên sứ đưa tin, "tôi mang đến cho bạn tin tức tốt lành về sự vui mừng lớn vì bạn mà được sinh ra một Đấng Cứu Rỗi." Đúng vậy điều đó là vì bạn mà Chúa Jê-sus đã đến.

 

Ngài đã đến không phải làm sự hứng thú của mỹ nghệ thiêng liêng, cũng không phải là chủ đề cho một bài hát vui, nhưng chỉ là một người tốt và một người thầy tuyệt vời Chúa Jê-sus đã đến để làm Đấng Cứu Rỗi, và cũng như Ngài đã sinh ra cho bạn.

 

Biên giới không thể tách rời với nhau là sự ra đời của Đấng Cứu Rỗi và sự chết của Ngài. Ngài đã đến để cứu, và để cứu Ngài phải chết chết thay cho người có tội, chịu thế trọn hình phạt về sự phẫn nộ của Đức Chúa Trời bởi tội lỗi. Đây cũng là cho cá nhân - nó là cho bạn.

 

Và một thông điệp cá nhân về tình yêu và ân điển của Thượng Đế đòi hỏi một sự đáp lại cá nhân. Đấng Cứu Rỗi được sinh ra là món quà của Thượng Đế dành cho bạn. Và Ngài muốn bạn nhận lấy món quà đó. "Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời" (Giăng 3:16).

 

Để nhận món quà của Thượng Đế bằng đức tin, bạn phải tin rằng Đấng Christ thật sư sinh ra để làm Đấng Cứu Rỗi của bạn và Ngài đã chết vì những tội lỗi của bạn. Bởi vì Ngài đã sống lại chiến thắng sự chết, Ngài ban cho bạn một cuộc sống dư dật, đời đời.

 

Bạn sẽ nhận lấy món quà của Thượng Đế ban cho vào mùa Giáng Sinh này không? Nó có thể là Giáng Sinh tốt nhất của bạn!