Tin Và Nói

Tin Và Nói

Thương em anh để trong lòng,

Chỉ hai đứa biết, hứa không quên lời!

Thương Ngài, Đấng sống đời đời,

Thì anh phải nói cho người biết ngay!

Có chi quý ở đời này,

Nếu không có Chúa quyền oai quan phòng?

Ngài là Đấng đáng cậy trông,

Mở lòng tin nhận, quyết không sợ gì.

Tin rằng Chúa – Đấng Toàn tri,

Khôn ngoan, dẫn dắt ta đi đúng đường,

Thoát ra tội lỗi, tai ương,

Khỏi vùng tăm tối, bất lương gian tà…

Lòng tin, và miệng nói ra,

Xưng Ngài là Chúa cứu ta thật rồi!

Vinh thay Danh Thánh Ba Ngôi,

Đấng hằng chăm sóc, không thôi tháng ngày.

Biết ơn, ta phải làm ngay,

Nói cho tất cả biết Ngài là ai,

Là Jêsus Christ hôm nay,

Hôm qua, và mãi tương lai vĩnh hằng.

Duy Ngài là Đấng cứu nhân,

Hãy mau tin nhận, đến gần Chúa hơn!

VietChristian