Hãy tiếp tục làm chứng, vì Chúa,  hãy tiếp tục đeo đuổi!