Thông Báo - Cầu Nguyện 03-05-2020

Thông Báo - Cầu Nguyện 03-05-2020

V/v thông báo cầu nguyện trong tuần 03/05/2020