Thông Báo - Cầu Nguyện 05-07-2020

Thông Báo - Cầu Nguyện 05-07-2020

V/v thông báo cầu nguyện trong tuần 05/07/2020