Thông Báo - Cầu Nguyện 09-08-2020

Thông Báo - Cầu Nguyện 09-08-2020

V/v thông báo cầu nguyện trong tuần 09/08/2020