Thông Báo - Cầu Nguyện 14-06-2020

Thông Báo - Cầu Nguyện 14-06-2020

V/v thông báo cầu nguyện trong tuần 14/06/2020