Thông Báo - Cầu Nguyện 17-05-2020

Thông Báo - Cầu Nguyện 17-05-2020

V/v thông báo cầu nguyện trong tuần 17/05/2020