Thông Báo - Cầu Nguyện 24-05-2020

Thông Báo - Cầu Nguyện 24-05-2020

V/v thông báo cầu nguyện trong tuần 24/05/2020