Thông Báo - Cầu Nguyện 28-06-2020

Thông Báo - Cầu Nguyện 28-06-2020

V/v thông báo cầu nguyện trong tuần 28/06/2020