Thông Báo - Cầu Nguyện 31-05-2020

Thông Báo - Cầu Nguyện 31-05-2020

V/v thông báo cầu nguyện trong tuần 31/05/2020