LỄ CUNG HIẾN NHÀ THỜ TIN LÀNH THÔNG TÂY HỘI

LỄ CUNG HIẾN NHÀ THỜ TIN LÀNH THÔNG TÂY HỘI

Công chiếu - phát lại chương trình LỄ CUNG HIẾN NHÀ THỜ - Nhà thờ Tin Lành Thông Tây Hội 21/11/2020