Thông Báo Khẩn

Thông Báo Khẩn

V/v: tạm dừng Thờ Phượng Chúa cách tập trung.