THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN THỜ PHƯỢNG CHÚA

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN THỜ PHƯỢNG CHÚA

V/v: Thông báo nội bộ Hội Thánh về việc nhóm thờ phượng Chúa