LỄ KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP CHI HỘI THÔNG TÂY HỘI

LỄ KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP CHI HỘI THÔNG TÂY HỘI

LỄ KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP CHI HỘI THÔNG TÂY HỘI

-

Cảm tạ ơn Chúa, ngày 12/8 và Chúa nhật 13/8/2023, Hội Thánh đã tổ chức trọng thể lễ Cảm tạ Chúa- Kỷ niệm 60 năm thành lập chi hội Thông Tây Hội. 

Chương trình Cảm tạ Chúa với đề tài “CẢM TẠ CHÚA MÃI MÃI”. Mục Sư Thái Phước Trường, Hội Trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam rao giảng Lời Chúa. Đức Chúa Trời, Đấng Thành Tín mà mọi con dân của Chúa, bầy chiên của đồng cỏ Ngài phải Cảm tạ Ngài từng giây từng phút trong cuộc đời và Cảm tạ Ngài không thôi, không dứt, phải truyền ra cho con cháu, hậu tự tiếp tục biết ơn và Cảm tạ Ngài mãi mãi, phải rao ra Tin lành, sự cứu rỗi của Ngài để nhiều người tin nhận Ngài làm Cứu Chúa của cuộc đời mình. 

Chương trình Bồi Linh-Cảm tạ Chúa. Mục Sư nhiệm chức Đỗ Ngọc Hòa rao giảng Lời Chúa với đề tài “ĐẾM PHƯỚC CHÚA BAN”. Phước Chúa ban vô lượng vô biên, đủ mọi thứ ơn đầy dẫy để con dân Chúa đếm phước Chúa ban từng giây ,từng phút trong thái độ thỏa lòng. Cần mở đôi mặt thuộc linh để thấy ơn Chúa hiện diện khắp mọi nơi để đếm phước Chúa ban trong những điều bình dị của cuộc sống. Ngài sẽ thêm nhiều trái công bình để con dân Chúa chăm xem phước thuộc linh hơn là phước thuộc thể bởi đã nhận ơn cứu rỗi của Ngài, được trở nên địa vị Thánh đồ, được sắm sẵn chỗ ở trên trời và được ban cho sự sống thuộc linh sung mãn. Con dân Chúa lo tưởng đến Anh em trong cộng đồng đức tin để sống yêu thương, rộng rãi, chia sẻ và cao rao Tin lành để nhiều người được cứu, Danh Ngài được tôn cao. Tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không xiết kể.  

Chương trình truyền giảng Tin Lành với đề tài “VÌ AI?”. Mục Sư Phan Vĩnh Cự, Phó Hội Trưởng 1, HTTLVN đã rao ra sứ điệp Đức Chúa Trời yêu thương ban Con Một của Ngài, Chúa Jêsus chết trên thập tự giá để gánh thay tội lỗi của nhân loại, hễ ai tin nhận Ngài sẽ được cứu, được quyền năng biến đổi trở nên con cái Ngài. Cảm tạ ơn Chúa, có 15 thân hữu đã bằng lòng tin nhận Chúa.  

Hội Thánh tiếp tục cầu nguyện, dâng lời Cảm tạ Chúa mãi mãi.  

Hình ảnh chương trình lễ:

Vui lòng bấm link:
drive.google.com/drive/lekyniem60namthanhlapchihoingay12thang8nam2023
drive.google.com/drive/lekyniem60namthanhlapchihoibuoisangngay13thang8nam2023
drive.google.com/drive/lekyniem60namthanhlapchihoibuoitoingay13thang8nam2023

Video chương trình lễ:

Chương trình 1

Chương trình 2

Chương trình 3